Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.

Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar för återvinning, sortering

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.